הודעה מטעם "ועדת הבחירות" על בחירות לאגודה-הודעה לבוחר

הודעה מטעם "ועדת הבחירות" על בחירות לאגודת הסטודנטים

 

סטודנט/ית יקר/ה,

ועדת הבחירות החליטה על עריכת בחירות למועצת וליו"ר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל, אשר ייערכו ב-28 למאי 2017.

ניתן לקרוא את ה-"הודעה לבוחר" הר"מ או להוריד אותו תחת הקובץ בשם:"הודעה לבוחר".

לעדכונכם,

עדי  סדינסקי  לוי,   עו"ד

יושב ראש ועדת הבחירות

הודעה לבוחר

חברי ועדת הבחירות על פי תקנון אגודת הסטודנטים (להלן: "התקנון"), הינם נציג היועץ המשפטי לאגודת הסטודנטים, עו"ד עדי סדינסקי לוי, שישמש כיו"ר ועדת הבחירות ומר דוד עמר, סגן יו"ר ועדת הבחירות ויו"ר ועדת ביקורת.

לאחר סיום הרשמת המועמדים לתפקיד יושב ראש האגודה, כפי שיפורט להלן, יוכל כל מועמד לתפקיד יושב ראש האגודה לשלוח נציג אחד מטעמו לועדת הבחירות. לעניין זה, עד להגשת המועמדות, מועמד ליו"ר ייחשב כל מי שהכריז על עצמו כמועמד ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב במשרדי האגודה.

ספר הבוחרים

החל מיום 7 למאי 2017, יוצג ספר הבוחרים ובו פירוט שמותיהם של כל בעלי זכות הבחירה, הסטודנטים החברים באגודה, במזכירות משרדי אגודת הסטודנטים לעיון החברים.

סדרי הגשת ערעורים על ספר הבוחרים

כל חבר זכאי לערער על אי הכללתו בספר הבוחרים או על פרטי רישומו בספר זה.

ערעור כאמור יוגש בכתב, תוך פירוט נימוקי הערעור בקצרה, זאת על גבי טופס ערעור, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים ובמשרדי האגודה, וזאת עד ליום 14 למאי 2017 בשעה 12:00.

עד ליום 17 למאי 2017 תקיים ועדת הבחירות דיונים בערעורים על ספר הבוחרים ובמקרה הצורך, תזמן את המערער לצורך שמיעת הערעור. עד ליום 18 למאי 2017 תפרסם ועדת הבחירות את החלטותיה בערעורים על ספר הבוחרים.

אזורי בחירה

לפי הוראות התקנון, מועצת האגודה תמנה 21 חברים שעליהם יתווסף יו"ר האגודה הנבחר. הבחירות תתקיימנה על בסיס שמונה (8) אזורי בחירה אשר ייוצגו על ידי מספר הנציגים להלן, כאשר כל חוג יצביע בקלפיות המיועדות לאזור הבחירה:

  • אדריכלות – נציג אחד
  • מכינה קדם אקדמית – 2 נציגים
  • מדעי החברה – 6 נציגים
  • הנדסה – 6 נציגים
  • הנדסאים – 2 נציגים
  • מדעי הבריאות – 2 נציגים
  • מדעי הטבע – נציג אחד
  • תואר שני ושלישי – נציג אחד

הגשת מועמדות

החל מיום 7 למאי 2017, ניתן להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה ולתפקיד חבר מועצה. לכל חבר אגודה הזכות לבחור ולהיבחר, זאת על גבי טופס הגשת מועמדות, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים ובמשרדי האגודה ובהתאם להוראות על גבי הטופס. את הטפסים המלאים יש להגיש במזכירות בשעות פעילות המזכירות. הגשת מועמדות תיעשה על ידי המועמד באופן אישי.

המועד האחרון להגשת מועמדויות יהיה ביום 14 למאי 2017 בשעה 12:00 (תקופת ההרשמה הוארכה עקב סוף השבוע)

סדרי קבלת טפסים להגשת מועמדות לבחירה, אופן מילוי הטפסים והגשתם 

הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה, תיעשה על ידי המועמד על גבי טופס הגשת המועמדות, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים ו/או במשרדי האגודה. הטופס ייחתם על ידי המועמד וכן על ידי 40 חברי אגודה המביעים תמיכתם במועמד ליו"ר ומציעים אותו לבחירה, זאת על גבי הטופס הנלווה לטופס הגשת מועמדות, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים.

יובהר כי על מועמד ליו"ר לצרף לטופס הגשת המועמדות צילום תעודה מזהה וכן תעודת יושר ממשטרת ישראל לשנת 2017, בהתאם להוראות תקנון האגודה.

הגשת מועמדות לתפקיד חבר מועצה, תיעשה על ידי המועמד לתפקיד חבר המועצה על גבי טופס הגשת המועמדות, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים.   יובהר כי על מועמד לחבר מועצה לצרף לטופס הגשת המועמדות צילום תעודה מזהה.

חבר המגיש טופס מועמדות יקבל אישור בכתב על הגשת הטופס תוך ציון תאריך ושעת ההגשה.

פרסום וערעור על רשימת המועמדים

ביום 16 למאי 2017, 48 שעות לאחר סגירת ההרשמה למועמדים, תפורסם רשימת המועמדים באתר אגודת הסטודנטים.

כל סטודנט יכול לערער על הופעת או אי הופעת מועמד ברשימת המועמדים.

ערעור כאמור יוגש בכתב, תוך פירוט נימוקי הערעור בקצרה, זאת על גבי טופס ערעור, כפי שיופיע באתר אגודת הסטודנטים, וזאת עד ליום 21 למאי 2017 בשעה 12:00 (מועד זה נדחה עקב סוף השבוע).

עד ליום 23 למאי 2017 תקיים ועדת הבחירות דיונים בערעורים על רשימת המועמדים ובמקרה הצורך, תזמן את המערער לצורך שמיעת הערעור. עד ליום 25 למאי 2017 תפרסם ועדת הבחירות את החלטותיה בערעורים על רשימת המועמדים.

נהלים ותעמולת בחירות

ועדת הבחירות תפרסם בהמשך נהלי בחירות ובהם נהלים לפרסום תעמולת בחירות. הפרסום יהא אך ורק בהתאם לנהלים שיפורסמו.

מובהר בזאת כי אסורה כל תעמולת בחירות מכל סוג, בקמפוס ו/או מחוצה לו ו/או האינטרנט ו/או ברשתות החברתיות וזאת עד ליום 21 למאי 2017.

הוראות לגבי תעמולת הבחירות יפורסמו במסגרת נהלי הבחירות אשר יפורסמו בהמשך.

הפרת הוראה זו, תביא להטלת סנקציות על המפר באשר הוא.

שעות קבלת קהל במזכירות אגודת הסטודנטים

מזכירות האגודה תהא פתוחה בשעות להלן ובמהלכן תתאפשר פניה לועדת הבחירות ו/או הגשת תלונות בגין הפרות תעמולה ו/או ערעורים על רשימת המועמדים.

בימים א' – ה' בין השעות 9:00-16:45

הפסקה 13:15-13:45

את טפסי הערעור ו/או טפסי הגשת המועמדות יש להגיש למזכירת האגודה, הגב' סמדר בלבד. עם קבלת הטופס, יקבל מגיש הטופס העתק עם חותמת "נתקבל". יובהר כי חובה לשמור העתק זה עד לקבלת החלטה בערעור ו/או בהגשת המועמדות.

אתר האגודה ונהלי בחירות

אתר אגודת הסטודנטים עומד לרשות הסטודנטים חברי האגודה בכתובת: yosh4u.co.il

באתר תוכלו למצוא את תקנון האגודה המסדיר בפרק השלישי את נושא הבחירות.

כמו כן, בימים הקרובים יפורסמו נהלי הבחירות ובהם נהלי תעמולת הבחירות.

עם סיום הרשמת המועמדים תפורסם רשימת המועמדים באתר ולאחר הדיונים בערעורים על רשימת המועמדים, תפורסם באתר רשימת המועמדים הסופית.

לוועדת הבחירות סמכות לקבוע מועדים אחרים מוקדמים ו/או מאוחרים לגבי כל הליך מהליכי הבחירות, בהתאם לתקנון האגודה.

הנכם מוזמנים לפנות לוועדת הבחירות בכל שאלה או הבהרה. את הפניה יש להעביר בכתב למזכירות האגודה ולציין פרטים למשלוח מענה.

בכבוד רב,

עדי  סדינסקי  לוי,   עו"ד

יושב ראש ועדת הבחירות