החלטת ועדת הבחירות בעניין ערעורים על רשימת המועמדים

החלטת ועדת הבחירות בעניין ערעורים על רשימת המועמדים

החלטת ועדת הבחירות בעניין ערעורים על רשימת המועמדים

ביום 06.05.2019 פרסמה ועדת הבחירות את רשימת המועמדים הראשונית בבחירות לאגודת
הסטודנטים.
ועדת הבחירות קיבלה 4 ערעורים על רשימת המועמדים:
1
. ערעור של מר חגי פרנק על דחית מועמדותו ליו"ר אגודת הסטודנטים עקב אי עמידתו
בהוראות סעיף 13.3 לתקנון האגודה – יפורט להלן.
2
. ערעור של מר אשר בורוכוב על רישומו כמועמד באזור הבחירה "מדעי החברה" ובקשה
להרשם באזור הבחירה "תואר שני ושלישי" – הערעור נדחה מכיוון שלא צירף אישור
לימודים או כל הוכחה כנדרש לחברותו באזור הבחירה המבוקש על ידו. לפיכך, מר אשר
בורוכוב הינו מועמד לחבר מועצה באזור הבחירה "מדעי החברה".
3
. ערעור של מר ידידיה אביגד על רישומו כמועמד באזור הבחירה "מכינה" ובקשה להרשם
באזור הבחירה "מדעי הטבע" – הערעור התקבל לאור צירוף אישור לימודים המעיד על
חברותו אזור הבחירה המבוקש. לפיכך, מר ידידיה אביגד הינו מועמד לחבר מועצה באזור
הבחירה "מדעי הטבע".
4
. ערעור של מר ליאור כהן על רישומו כמועמד באזור הבחירה "מדעי הטבע" ובקשה להרשם
באזור הבחירה "הנדסה" – הערעור התקבל לאור צירוף אישור לימודים המעיד על חברותו
אזור הבחירה המבוקש. לפיכך, מר ליאור כהן הינו מועמד לחבר מועצה באזור הבחירה
"הנדסה".
ערעורו של מר חגי פרנק
ועדת הבחירות קיבלה את ערעורו של מר פרנק על דחית מועמדותו ליו"ר אגודת הסטודנטים אשר
הוגש באמצעות דוא"ל ליו"ר ועדת הבחירות ודנה בו. להלן יובא הערעור, הדיון בו והחלטת הועדה.
בכתב הערעור כתב המערער:
"הזכות לבחור ולהבחר הם מערכי היסוד של הדמוקרטיה.
בהודעתך על פסילתי נפלו מספר ליקויים אך בראש ובראשונה טוען אני שכלל אין סמכות לפסול
אותי ללא דיון פורמאלי במליאת הועדה על פסילה שלי מהתמודדות לתפקיד יו"ר האגודה.
זכות העמידה גם היא זכות יסוד שלא אפשרת לי קודם לפסילה.
ביום חמישי שעבר הגעתי למשרדי האגודה למסור את טפסי מועמדותי לתפקיד חבר מועצה.
ביקשתי את ספר הבוחרים של התואר השני והשלישי – אזור הבחירה שלי. יצא אלי יו"ר העמותה
מר אור אזולאי ושאל אותי למה אני לא מתמודד לתפקיד היו"ר כפי שהודעתי לו שאעשה כבר
לפני למעלה משבועיים. אמרתי לו שהמועמד דניאל סלומון אמר לי שיש סעיף בתקנון שמונע
ממני להתמודד. יו"ר העמותה הודיע לי שהסעיף הזה בוטל. יש תקנון חדש לעמותה ושאני בהחלט
יכול להתמודד. אור שלף טופס להגשת מועמדות ליו"ר. חתם עליו בעצמו כתומך הראשון שלי
ומייד אחריו חתמו צחי שביט – פעיל מרכזי באגודה ומועמד לסיו"ר וליאורה מנדלבליט ששמה
הולך לפניה. לאחר מכן פעילים שונים החתימו למעלה מ 240 סטודנטים שתומכים במועמדות של
צחי כסיו"ר ושלי ליו"ר הבא של האגודה.
גם 2 המועמדים האחרים ליו"ר דניאל ודוד שוחחו איתי ארוכות והביעו את הסכמתם שאתמודד
מולם. לא הייתי טורח כה רבות על מצע מפורט בן לא פחות מעשרה עמודים שנכתב לאחר שורת
התיעצויות ושאר התנאים שנדרשו ממני ע"י סמדר לולא היה לי ברור שאוכל להתמודד.
תקנון העמותה קובע בסעיף 1.2 שהרכב ועדת הבחירות הוא: היועץ המשפטי, ונציגי כל מי
שהודיע שהוא מועמד ליו"ר וחברי ועדת הבקורת. ידוע לי בודאות שטרם כונסה ועדת הבחירות
כדי לדון בפסילה. לא ברור מי בכלל ביקש לפסול אותי)כולם מכחישים בתוקף( ו 3 המועמדים
שהכריזו על מועמדותם )הח"מ, דניאל ודוד( כלל לא הוזמנו לשלוח את נציגהם לישיבת הועדה.
כתבת במכתבך שהתקנון קובע ש:
"הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים תעשה רק ע"י מי שכיהן לפחות חצי שנה כחבר
מועצה באגודת הסטודנטים החדשה במכללת יהודה ושומרון"
• אף לא אחד משלושת המועמדים לא כיהן כחבר מועצה במכללת יהודה ושומרון שכן
מכללה זו חדלה להתקיים לפני יותר מ 14 שנים. בשנת 2005 נסגרה בפועל המכללה ובמקומה
נפתחה המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. ביולי 2012 כאשר אני הייתי סטודנט לתואר שני
באריאל וחבר אגודת הסטודנטים הפך המרכז האוניברסיטי לאוניברסיטה ואני הייתי בין
המשתתפים בהפגנות בנושא ההכרה.
כתבת במכתבך שהודעת הבחירות קובעת ש:
"לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יוכל להגיש מועמדות כל סטודנט בעל זכות בחירה, ובלבד
שכיהן כחבר המועצה חצי שנה לפחות…"
על מנת להקדים תרופה למכה שלחתי לך היום בצהריים את מכתבו של יו"ר מועצת אגודת
הסטודנטים ג'קי שנער שמאשר שהייתי חבר מועצה באגודת הסטודנטים בתואר הראשון. למעשה
הייתה חבר מועצה במשך שנתיים ונשארתי חבר ופעיל עוד חצי שנה אחרי סיום לימודי.
יתרה מכך בישיבתה מיום 25.3.2019 דנה מועצת אגודת הסטודנטים בישיבתה כאספה כללית
בתקנון העמותה והחליטה לבטל את הסעיף עליו אתה מתבסס.
חוק העמותות קובע תוכן התקנון )תיקון מס' 3 ( תשנ"ו- 1996 )תיקון מס' 10 ( תשס"ז- 2007
12 . )א( כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש לרשם על פי סעיפים 10 ו- 11 יירשם על ידיו אם מצא כי
התקיימו הוראות סעיפים 1 , 15 עד 20 , 23 , 27 עד 39 ו- 43 עד 47 וסעיפים 1 )א(, 1 )ב(, 7 ו- 12 לתקנון
המצוי שבתוספת הראשונה.
לסיום אני מציין במלוא הצניעות שאני חגי פרנק ומועמדי לסגן יו"ר צחי שביט הננו הצוות
המוביל בבחירות לרשות האגודה אנחנו נתמכים ע"י היו"ר היוצא אור אזולאי ועוד למעלה מ 240
סטודנטים וסטודנטיות חברי העמותה. ניסיון לפסול אותי על סמך סעיף ישן בתקנון שכבר בוטל
מזמן יכול להתקיים רק בישיבה פורמאלית של ועדת הבחירות ולא בהחלטת יחיד.
אני מזכיר שהודעת הבחירות קובעת ש:
יו"ר ועדת הבחירות רשאי, על פי שיקול דעתו, לסטות מהנהלים שנקבעו לעיל ולהלן, זאת לרבות
למען קיומן הנאות והתקין של הבחירות ועל מנת להבטיח את טוהר הבחירות ושמירת הזכות
לבחור ולהיבחר
אני חוזר ומדגיש שכל שאר המועמדים ליו"ר תומכים בכך שאוכל להתמודד. פנו אלי בנושא
ושאלו מה יוכלו לעשות כדי שאוכל להתמודד. אם תדרוש,אוכל להמציא לך תצהירים משניהם..
אבקשך להפעיל את סמכותך ולהוסיף את שמי עוד היום לרשימת המועמדים באתר האגודה"
לאחר עיון בערעור, ולאחר שקיימה דיון בנוכחות המערער ביום 13.05.2019 , החליטה ועדת
הבחירות כדלקמן:
המערער העלה בערעורו וכן בפניות נוספות מאוחרות יותר לועדת הבחירות סדרת טענות שונות,
אשר למרבה הצער אינן מתמודדות ואינן מציגות אלטרנטיבה להוראות הברורות הקבועות בסעיף
13.3 לתקנון האגודה.
יוזכר סעיף 13.3 לפרק השלישי לתקנון האגודה, קובע באופן ברור וחד משמעי את התנאים להגשת
מועמדות ליושב ראש אגודת הסטודנטים )זאת יחד עם סעיף 5.4 לפרק השלישי לתקנון(:
" 13.3 הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים תעשה רק ע"י מי שכיהן
לפחות חצי שנה כחבר מועצה באגודת הסטודנטים החדשה במכללת יהודה
ושומרון, בעבר או בהווה וקיים בספר הבוחרים. אם אין לפחות שני מועמדים
כאלה, תפתח המועמדות לכלל החברים המופיעים בספר הבוחרים"
כידוע, במועד האחרון להגשת מועמדות הגישו מועמדות 2 מועמדים אשר עומדים בתנאי סעיפים
5.4 ו- 13.3 : מר דוד לרנר ומר דניאל סלומון.
לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 13.3 , הואיל והגישו מועמדותם 2 מועמדים העומדים בתנאי הסעיף
כאמור, מועמדותו של מר פרנק, אשר מודה כי לא כיהן כחבר במועצת האגודה, אינה עומדת בתנאי
הסעיף כאמור.
במסגרת ערעורו העלה מר פרנק טענות פרוצדורליות לגבי אופן קבלת ההחלטה על דחית מועמדותו
ליו"ר האגודה, ואולם יודגש כי ההחלטה על רשימת המועמדים הראשונית התקבלה לאחר
התייעצות יו"ר ועדת הבחירות עם חברי הועדה, גב' טלי אנושי ארד ומר דוד אלמסי, ולפיכך, בניגוד
לטענת מר פרנק, ההחלטה כאמור התקבלה כדין.
מר פרנק טען בערעורו וכן בדיון בעניינו כי דחית מועמדותו מהוה פגיעה בזכותו להבחר, המהווה
זכות יסוד וכן מהווה מצב בו "החוק עומד בסתירה לצדק".
ביחס לטענה זו, יובהר כי הזכות להבחר, ככל זכות אחרת, אינה זכות מוחלטת וניתן להגבילה בין
היתר בחוק. כך למשל, בבחירות לרשויות המקומיות מוגבלת הזכות להבחר בחוק הרשויות
המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, תשכ"ד- 1964 ואף בבחירות לכנסת ישנן הגבלות שונות על זכות
זו במסגרת הוראות סעיפים 5 , 5 א, 6 , 6א, 7 ו- 7 א לחוק יסוד: הכנסת.
במקרה דנן, קבעה אגודת הסטודנטים הוראות בתקנון המגבילות את הזכות להבחר וקובעות
תנאים מקדימים לעצם הגשת המועמדות. לא למותר לציין כי הוראות אלו אושרו על ידי רשם
העמותות בעת אישור תקנון העמותה ביום 06.11.2012 . לפיכך, הפגיעה בזכות להבחר הינה פגיעה
מידתית אשר נעשתה בהוראת תקנון מוסמכת ומאושרת כדין.
כאן המקום להבהיר כי גם הנסיבות הנוספות אשר הציג מר פרנק בערעורו, כמו גם ריבוי התומכים
במועמדותו, אין בהם כדין להוריד מתוקפה של הוראת התקנון הברורה כאמור לעיל ואין בהם כדי
לסתור הוראה זו. לא למותר לציין בהקשר זה, כי אף במהלך הדיון בעניינו, הודה מר פרנק באופן
ברור כי הכיר את הוראות התקנון המגבילות את זכותו להבחר ולכן לא ניתן לקבל את טענתו
בערעור עצמו בדבר הסתמכותו על דברי גורמים אחרים באגודה כמצוין בערעורו.
ביחס לטענה בדבר החברות במועצת "אגודת הסטודנטים החדשה במכללת יהודה ושומרון", יובהר
כי נכון למועד זה, כלל התקנון עוסק ב"אגודת הסטודנטים החדשה במכללת יהודה ושומרון", זאת
חרף שינוי שמו והגדרתו של המוסד האקדמי לאוניברסיטה. האגודה עצמה, כגוף משפטי נפרד
מהאוניברסיטה, קבעה לעצמה את שמה ואת הגדרותיה בתקנונה. משכך, הואיל ולאורך התקנון
מוזכר שם זה מספר פעמים, הרי שאין סתירה כנטען ביחס לסעיף 13.3 , ו- 2 המועמדים האחרים
הינם חברי מועצת "אגודת הסטודנטים החדשה במכללת יהודה ושומרון", ומשכך גם דין טענה זו
להדחות.
ביחס לחברותו של מר פרנק במועצת אודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב בין השנים
1993-1994 , כמו גם ביחס לפרשנות "כוונת המחוקק" אשר העלה מר פרנק בדיון בעניינו, יובהר כי
לא ניתן לקרוא לתוך הוראות סעיף 13.3 טענה כי המדובר בחברות בכל אגודת סטודנטים באשר
היא הואיל ומנסחי התקנון קבעו בבירור את שמה של האגודה. זאת ועוד, מר פרנק לא הציג כל
מסמך עליו נסמך בהבינו את "כוונת המחוקק" כטענתו, ועל כן לא ניתן לקבל טענה זו, כאשר
התקנון מדבר במפורש בניגוד לטענה זו.
ביחס לטענתו של מר פרנק כי הסעיף בטל, הואיל ומועצת אגודת הסטודנטים החליטה לאחרונה על
שינוי תקנון האגודה וביטול סעיף 13.3 , יובהר כי בניגוד למצוין בערעור וכפי שהובהר בדיון בעניינו
של מר פרנק, תיקון תקנון נכנס לתוקף החל ממועד רישומו )ואישורו( על ידי רשם העמותות, זאת
בהתאם לסעיף 11 לחוק העמותות הקובע כדלקמן:
11 . )א( עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית
שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה; החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם
ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7 ו- 10 ; תוקפה של ההחלטה מיום
רישומה בידי הרשם.
ביחס לטענתו של מר פרנק בעניין סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות לסטות מנהלי הבחירות כקבוע
בסעיף 1.5 לנהלי הבחירות, הרי שטענה זו אינה רלוונטית במקרה בו המדובר בסטיה מהוראות
תקנון האגודה, מהן גם יו"ר ועדת הבחירות אינו מוסמך לסטות, באשר הן מהוות את דבר החקיקה
העליון של האגודה. אשר על כן, למרבה הצער, לא ניתן לקבל טענה זו.
לסיכומם של דברים, יובהר כי המערער, מר פרנק, הגיש את מועמדותו ליו"ר האגודה בידיעה מלאה
כי מועמדותו אינה עומדת בתנאי סעיף 13.3 , ואף טרח להעביר ליו"ר ועדת הבחירות מכתב המלצה
משנת 1995 אודות חברותו במועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון. משכך, אין כל
בסיס לטענת ההסתמכות של מר פרנק ואף יש בה משום חוסר תום לב.
תקנון האגודה קבע תנאים ברורים לצורך התמודדות בבחירות לאגודת הסטודנטים ואף קבע
תנאים ספציפיים להגשת מועמדות ליו"ר האגודה.
אין בסמכותה של ועדת הבחירות לסטות מהוראות תקנון האגודה, מעת שתקנון מהווה דבר
החקיקה העליון של האגודה כעמותה, כל שכן כאשר התקנון אושר כדין על ידי רשם העמותות
וקיבל תוקף חוקי בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק העמותות.
בערעורו ובדיון בעניינו אשר ערך בפני הרכבה המלא של ועדת הבחירות, לא העלה מר פרנק כל טענה
אשר יש בה כדי לגבור על הוראות התקנון הברורות ואשר יכולות להכשיר את מועמדותו אשר
הוגשה מלכתחילה בניגוד להוראות התקנון.
אשר על כן, בנסיבות העניין ולאחר התייעצות ארוכה שקיימה ועדת הבחירות, בה הביעו כלל חברי
הועדה את עמדתם המנומקת, החליטה ועדת הבחירות בהסכמת 4 מחבריה, ותוך הימנעות של
אחד מחבריה לדחות את ערעורו של מר פרנק מעת שמועמדותו אינה עומדת בתנאי סעיף 13.3
לתקנון האגודה.
למען הסדר הטוב, יצוין כי מר פרנק הגיש מועמדותו לחבר מועצה מטעם אזור הבחירה "תואר שני
ושלישי" ומועמדותו לחבר מועצה אושרה.