תקנון כללי לבחירות 2019 / אגודת הסטודנטים החדשה – אריאל

תקנון כללי לבחירות 2019 / אגודת הסטודנטים החדשה – אריאל

מאת: עו"ד עדי סדינסקי לוי, יושב ראש ועדת הבחירות.

 

בתוקף סמכותי על פי תקנון אגודת הסטודנטים החדשה – אריאל, אני קובע את נהלי הבחירות לאגודת הסטודנטים, הריני לקבוע את נהלי הבחירות כדלהלן.

יובהר כי תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

 

להורדת טופס הגשה להתמודד בבחירות >> http://www.sup.co.il/52080960

 

 1. ועדת הבחירות

 

 • ועדת הבחירות מורכבת בהתאם לתקנון האגודה.
 • בהתאם לתקנון האגודה, כיו"ר ועדת הבחירות ישמש היועץ המשפטי לאגודה – משרד עוה"ד ויינברגר-ברטנטל ושות', ונציגו אשר ישמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות הינו עו"ד עדי סדינסקי לוי (להלן: "יו"ר ועדת הבחירות").
 • בהתאם לתקנון האגודה, ליו"ר ועדת הבחירות נתונה הסמכות הייחודית בכל נושא הקשור לבחירות, וזאת החל ממועד פרסום ההודעה על הבחירות ועד לתום שמיעת הערעורים על תוצאות הבחירות ופרסום ההחלטות הסופיות בגינן, והכל כקבוע בתקנון זה להלן.
 • ועדת הבחירות תקבע את נהלי ומועדי הבחירות, לרבות קריטריונים להצגת מועמדות, עיצומים (סנקציות) שיינקטו כלפי המועמדים והבוחרים אשר אינם עומדים בנהלי הבחירות ובהוראת תקנון זה, עד כדי פסילת מועמדות או שלילת הזכות לבחור, תעמולת בחירות, אופן הבחירה, דרכי ההצבעה, אופן וניהול ימי הבחירה, מועדי ההצבעה וכיוצא באלה.
 • יו"ר ועדת הבחירות רשאי, על פי שיקול דעתו, לסטות מהנהלים שנקבעו לעיל ולהלן, זאת לרבות למען קיומן הנאות והתקין של הבחירות ועל מנת להבטיח את טוהר הבחירות ושמירת הזכות לבחור ולהיבחר.
 • תקנון זה יפורסם במזכירות אגודת הסטודנטים וכן באתר האינטרנט של האגודה yosh4u.co.il ו/או ככל שיוחלט על ידי יו"ר ועדת הבחירות.

 

 1. ספר הבוחרים

 

 • ספר הבוחרים יכלול את שמות כל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל ואשר שילמו דמי חבר כנדרש לאגודת הסטודנטים (להלן – "תשלום דמי חבר כנדרש" וכן "סטודנט בעל זכות בחירה")
 • רשאי להצביע רק מי ששמו מופיע בספר הבוחרים ביום פרסומו ו/או לאחר שהתווסף אליו לאחר החלטת ועדת הבחירות בעניין ערעור על אי הופעתו.
 • ספר הבוחרים יתפרסם לעיון פומבי במשרדי האגודה החל מיום 29.04.2019
 • למען הסר ספק, סטודנט הרשום ללימודים באוניברסיטת אריאל ואשר שילם דמי חבר לאגודה, אך שמו אינו מופיע בספר הבוחרים – לא יהיה רשאי להצביע, אלא אם ערער על כך במועד וערעורו התקבל.
 • ערעור על אי הופעה בספר הבוחרים, ומשכך, על אי יכולת להצביע, ניתן להגיש באמצעות טופס ערעור (מצורף ומסומן כנספח א'), למשרדי האגודה, וזאת עד ליום 06.05.2019 בשעה 12:00.
 • כל ערעור יידון תוך פרק זמן סביר מרגע הגשתו לידי ועדת הבחירות ; ועדת הבחירות תשלח החלטותיה למערער לכתובת הדוא"ל שהשאיר על גבי מסמך א' ולמשרדי האגודה.
 • עד יום 10.05.2019 יכריע ויפרסם יו"ר ועדת הבחירות את החלטותיו בכל הערעורים על אי הופעה בספר הבוחרים.

 

 1. מועדי הבחירות

הבחירות למועצת אגודת הסטודנטים ולתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יתקיימו במשך יום אחד, יום שני, 20.05.2019, מהשעה 9:30 ועד נעילת הקלפיות שתתבצע בשעה 18:00

 

 

 1. אופן הגשת מועמדות

 

 • רשאי להגיש מועמדות לתפקיד חבר מועצה ולתפקיד יו"ר רק סטודנט מן המניין אשר מופיע בספר הבוחרים.
 • לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יוכל להגיש מועמדות כל סטודנט בעל זכות בחירה, ובלבד שכיהן כחבר המועצה חצי שנה לפחות. אם לא הגישו מועמדותם לפחות שני מועמדים לתפקיד יו"ר האגודה, עד למועד האחרון להגשת מועמדות, אשר כיהנו כחברי המועצה חצי שנה לפחות, תפתח המועמדות לכלל הסטודנטים בעלי זכות הבחירה.
 • הגשת טפסי מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה תעשה במשרדי אגודת הסטודנטים בשעות העבודה המקובלות, כפי שפורסמו בהודעה על הבחירות, באמצעות הצגת תעודת מזהה. המועמד ליו"ר ימלא ויגיש טופס מועמדות (מצורף ומסומן כנספח ב/2) ויצרף אליו צילום תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה או תעודת סטודנט עם תמונה ובתוקף), צילום תעודת יושר ממשטרת ישראל תקפה לשנת 2019 וכן רשימה של 40 סטודנטים חברי אגודה התומכים במועמדותו, הכוללת את כלל הפרטים הנדרשים בנספח ב/3 (מצורף ומסומן כנספח ב/3).
 • הגשת מועמדות לתפקיד חבר מועצה תעשה במשרדי אגודת הסטודנטים בשעות העבודה המקובלות, כפי שפורסמו בהודעה על הבחירות, באמצעות הצגת תעודת מזהה. המועמד לחבר מועצה ימלא ויגיש טופס מועמדות (מצורף ומסומן כנספח ב/1) ויצרף אליו צילום תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה או תעודת סטודנט עם תמונה ובתוקף).
 • מועצת אגודת הסטודנטים תמנה 21 חברים שעליהם יתווסף יו"ר האגודה הנבחר, ובסך הכל 22 חברים, כשהייצוג במועצה (להלן: "המושבים") יתחלק באופן יחסי, כדלקמן:

א. יו"ר האגודה הנבחר – 1 חבר.

ב. אדריכלות – נציג אחד

ג.  מכינה קדם אקדמית – 2 נציגים

ד. מדעי החברה – 5 נציגים

ה. הנדסה – 6 נציגים

ו.  הנדסאים – 2 נציגים

ז.  מדעי הבריאות – 2 נציגים

ח. מדעי הטבע – נציג אחד

ט. תואר שני ושלישי – 2 נציגים

נבחר יו"ר האגודה גם בתור חבר מועצה באחד מאזורי הבחירה, יבוא תחתיו המועמד אשר קיבל את מירב הקולות אחריו באותו אזור בחירה.

 • כל מועמד יקבל אישור הגשת מועמדות בכתב מאת מזכירות האגודה, הנושא חותמת אגודת הסטודנטים. אישור זה בלבד יהווה אסמכתא על הגשת מועמדות בכל ערעור בפני ועדת הבחירות.
 • אישור או פסילת מועמדים על ידי הוועדה יירשם על גבי נספחים ב/1 ו-ב/2 אשר ישלחו למועמדים ו/או דבר סירובם ישלח למשרדי האגודה וזו תאשר כי הודיעה למועמדים דבר פסילת מועמדותם.
 • כל מועמד יוכל לקבל לידיו העתק מתקנון זה ממזכירות האגודה ו/או באתר האגודה.

 

 1. מועדי הגשת מועמדות וערעורים
  • הגשת מועמדות לתפקיד חבר מועצה ויו"ר אגודת הסטודנטים תחל ביום 29.04.2019, ותסתיים ביום 05.05.2019 בשעה 12:00; לא תתאפשר הגשת מועמדות לאחר מועד זה; טופס המועמדות יוגש למזכירות האגודה על ידי המועמד ויקבל חותמת של האגודה וכן רישום של שעת ההגשה במשרדי האגודה.
  • ועדת הבחירות תפרסם עד לתאריך 06.05.2019 רשימת מועמדים ראשונה.
  • כל סטודנט מעוניין רשאי לערער על רשימת המועמדים (דהיינו, על מי שנכלל בה ומי שלא נכלל בה) לתפקיד חבר המועצה ולתפקיד יו"ר האגודה עד יום 09.05.2019, בשעה 12:00 ולא יאוחר ממועד זה, וזאת באמצעות הגשת טופס ערעור (המצורף ומסומן כנספח ג') במשרדי האגודה, מועמד אשר רשאי להגיש מועמדותו ומועמדותו לא אושרה לא יוכל להתמודד, אלא אם ערער על כך במועד וערעורו התקבל.
  • יו"ר ועדת הבחירות ידון בערעורים על רשימת המועמדים עד ליום 12.05.2019 ויכריע ויפרסם את החלטתו בערעורים על רשימת המועמדים עד ליום 14.05.2019.
  • היו מועמדים כמספר המקומות לבחירה או פחות ממנו, יוכרזו המועמדים על ידי ועדת הבחירות כנבחרים במועד פרסום תוצאות הבחירות.
  • ועדת הבחירות בהתאם לשיקול דעתה, תקבע ישיבה בה, תידרש נוכחות חובה למועמדים הסופיים לתפקידים אלו בישיבה יידונו אופן התנהלות הליכי הבחירות, פיקוח ובקרה על טוהר הבחירות, תעמולה, וכיוצא באלה, וכן ירועננו הוראות תקנון זה –יו"ר ועדת הבחירות רשאי, על פי שיקול דעתו, לוותר על קיומה של ישיבה כאמור בסעיף זה.
  • רשימת המועמדים הסופית לתפקיד חבר מועצה ויו"ר האגודה ותוצאות הערעורים יפורסמו לכל המאוחר ביום 14.05.2019.
  • ליו"ר ועדת הבחירות נתונה הסמכות לפסול מועמד אשר לא עמד בתנאים הנדרשים על פי לתקנון האגודה, לנקוט בצעדים וכן לנקוט בעיצומים (סנקציות) כנגד מועמד בבחירות אשר חרג מנהלי הבחירות, מהוראות התקנון או מהנחיות יו"ר ועדת הבחירות, עד כדי פסילת מועמדות, לפסול את מועמדותו של מועמד אשר הוגש ערעור בדבר מועמדותו; כן בסמכות יו"ר ועדת הבחירות לשלול את הזכות לבחור מבוחר שהפר את נהלי הבחירות, הוראות התקנון או הנחיות יו"ר ועדת הבחירות.

 

 1. תעמולת בחירות
  • תעמולת הבחירות תתבצע בין התאריכים 14.05.2019 – 20.05.2019 בלבד.
  • ביום הבחירות לא יוצבו ולא יותרו שלטי בחירות, או עלונים (פלאיירים) או כל חומר תעמולה אחר באזור הקלפי, ולא יהא מועמד או מי מטעמו רשאי להתקרב לאזור הקלפיות ובכלל זה, ללוות בוחרים לקלפי, למעט לשם מילוי זכותו להצביע; לעניין זה, "אזור קלפי" – רדיוס של 10 מטרים מהכניסה למבנה בו מוצבת הקלפי.
  • כל מועמד יהא רשאי לפרסם את המצע שלו, בין לבד ובין במשותף עם מועמדים אחרים, אם ימצא לנכון לעשות כן. מועמד ליו"ר מחויב לפרסם את מצעו, לפי תקנון האגודה, ויעשה זאת עם ההכרזה על מועמדותו, כמפורט בס' 6.7 להלן)
  • מועמדים לתפקיד יו"ר האגודה, אשר יחליטו לחבור יחדיו לצוות אחד (להתאחד), ולהסיר מועמדותו של אחד מהם, יודיעו על כך בכתב לועדת הבחירות בהקדם האפשרי ועד 24 שעות טרם מועד פתיחת הקלפיות, וועדת הבחירות תפרסם על כך הודעה באתר הרשת (האינטרנט) של האגודה.
  • תעמולת הבחירות יכול שתיעשה בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת אשר ימצא המועמד לנכון, ובכלל זה פרסום המצע בפני כל ציבור הסטודנטים, בכפוף למגבלות פרק זה.
  • כל מועמד ידאג לתדרך את הפעילים מטעמו בנהלי התקנון בדגש על דרכי הביצוע של תעמולת הבחירות לפי פרק זה – כן על שמירת הסדר והניקיון.
   • תליית מודעות תיערך במתחם אוניברסיטת אריאל אך ורק על גבי לוחות המודעות שיוקצו לעניין זה על ידי הנהלת האוניברסיטה – חומר תעמולה אשר ימצא מוזנח וזרוק על הרצפה יהווה עילה להטלת סנקציות על ידי ועדת הבחירות.
   • תעמולת בחירות במתחם הקמפוס מותרת בין התאריכים שפורטו לעיל, ובהפסקות השיעורים בלבד; מועמד שיחרוג מהוראות תקנה זו יזומן לבירור משמעתי מול ועדת הבחירות והועדה תשקול נקיטת עיצומים (סנקציות) כנגדו.
   • כל סטודנט, מרצה, מועמד או עובד אוניברסיטת אריאל רשאי להגיש לוועדה תלונה על חריגה או הפר של הכללים בעניין תעמולת הבחירות; התלונה תוגש בטופס מיוחד למזכירות האגודה, מצורף כנספח ד'.
   • במהלך תקופת תעמולת הבחירות ירוכזו כל התלונות בסופו של כל יום והחלטת ועדת הבחירות תימסר למזכירות האגודה, ותהיה סופית.

 

 • יובהר, כי תעמולה באמצעות האינטרנט, מיילים, רשתות חברתיות וכדו' מותרת רק במהלך תקופת תעמולת הבחירות, כאמור בסעיף 6.1 לעיל, למעט ציון העובדה (פעם אחת), כי מתמודד החליט להתמודד על תפקיד באגודת הסטודנטים ופרסום מצעו בהזדמנות זו.
 • תעמולת הבחירות תיעשה תוך שמירה על כבודם ושמם הטוב של המועמדים המתחרים וכן תוך שמירה על התנהלותם התקינה של הלימודים באוניברסיטת אריאל, ותוך שמירה על ניקיון הקמפוס.
 • בהתאם לתקנון האגודה, אין לעשות שימוש בתעמולה מפלגתית או פוליטית, במישרין או בעקיפין, או לקבל מימון או תקצוב ממפלגה או מתנועה בעלי אופי פוליטי, בכסף או בשווה כסף.

 

 1. ניהול הבחירות
  • הבחירות יהיו ישירות, אישיות, שוות, וחשאיות.
  • מקום הימצאות הקלפיות יפורסם בסמוך למועד הבחירות.
  • זכאי להצביע רק סטודנט מן המניין אשר מופיע בספר הבוחרים, בכפוף לנהלים שנקבעו על ידי ועדת הבחירות. כל מצביע יצביע בהתאם לאזור הבחירה שלו כפי שפורסם בספר הבוחרים ויצביע בקלפי המיועדת לאזור בחירה זה.
  • כל מצביע יזדהה באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה או תעודת סטודנט עם תמונה.
  • מצביע אשר זוהה בספר הבוחרים יקבל מצוות הקלפי טופס בחירה אחד בלבד ומעטפה חתומה אחת (להלן : "המעטפה החתומה"), אשר תוחתם על ידי צוות הקלפי בחתימה וחותמת מיוחדת שהונפקה לצורך הבחירות, כפי שתקבע ועדת הבחירות. כל בוחר יקבל:
   • טופס בחירה המחולק לשני חלקים: בחלק הראשון יצוינו שמות המועמדים לתפקיד יו"ר האגודה בסדר האלף בית; בחלק השני יצוינו שמות המועמדים לתפקיד חבר מועצה, לפי אזור הבחירה בו מוצבת הקלפי.
   • מעטפה מאושרת עליה מוטבעת חותמת, כאמור בסעיף זה.
  • המצביע ימלא את טופס הבחירה מאחורי פרגוד שנבדק ואושר על ידי ועדת הבחירות. המצביע יסמן בטופס עד מועמד אחד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים, וכן יסמן מועמדים לתפקיד חבר מועצה, עד מספר המושבים במועצה באותו אזור בחירה. המצביע יכניס את טופס הבחירה למעטפה אותה קיבל.
  • המצביע ישלשל את המעטפה החתומה לקלפי אשר אושרה על ידי יו"ר ועדת הבחירות או מי מטעמו, טרם תחילת ההצבעה.
  • לאחר תום יום הבחירות, תבוצע ספירת מעטפות המצביעים על ידי נציג ועדת הבחירות, באופן שתוודא התאמה בין מספר המעטפות למספר הבוחרים אשר סומן שהצביע בספר הבוחרים בקלפי. המעטפות יושמו בשקית אטומה עליה יצוינו הקלפי, מיקומה והתאריך, אשר תשמר, עד לספירת הקולות, במקום אותו תקבע הועדה.
  • במקרה של אי התאמה בין מספר המעטפות לבין מספר הבוחרים אשר סומנו בספר הבוחרים, יובא הפער לבדיקתו ולהחלטתו של יו"ר ועדת הבחירות.
  • לאחר תום ההצבעה כאמור, רק מעטפות החתומות כהגדרתן לעיל, יפתחו ויספרו במניין הקולות, וזאת לצורך מניעת זיופים. יובהר כי ליו"ר ועדת הבחירות הסמכות לאשר ספירת מעטפות לא חתומות.
  • סטודנט שעקב מוגבלותו לא יכול לגשת לפרגוד בגפו, יהא זכאי למלווה שאינו סטודנט, שיאושר על ידי צוות הקלפי.
  • צוות הקלפי יקפיד על חשאיות הבחירות וטהרתן.
  • על אף האמור בסעיפים 7.5-7.10 לעיל, ככל וההצבעה תיערך באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, אזי יבוטלו הוראות סעיפים 7.5-7.10 לעיל ובמקומן יבואו ההוראות להלן:
   • מצביע אשר זוהה בספר הבוחרים יופנה על ידי ועדת הקלפי אל מסך הצבעה מסויים ובו בלבד יוכל להצביע. מסך ההצבעה יהא מאחורי פרגוד ו/או מכוסה באופן שיאפשר לכל צד שלישי לראות מה הצביע הבוחר.
   • טופס בחירה יוצג על גבי מסך ההצבעה ויחולק לשני חלקים: בחלק הראשון יצוינו שמות המועמדים לתפקיד יו"ר האגודה בסדר האלף בית; בחלק השני יצוינו שמות המועמדים לתפקיד חבר מועצה, לפי אזור הבחירה בו חבר הבוחר.
   • המצביע ימלא את טופס הבחירה על גבי מסך ההצבעה. המצביע יסמן עד מועמד אחד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים, וכן יסמן מועמדים לתפקיד חבר מועצה, עד מספר המושבים במועצה באותו אזור בחירה.
   • עם תום הצבעתו כאמור לעיל, יאשר המצביע את הצבעת ולאחר האישור כאמור לא ניתן יהיה לשנותה, ותהליך ההצבעה יושלם.

 

 1. ספירת הקולות
  • בסיום יום הבחירות, יועברו הקלפיות בליווי המשקיפים לצורך ספירת הקולות למיקום מרכזי שיקבע על ידי ועדת הבחירות ויופקדו בידי ועדת הבחירות.
  • ביום הבחירות בשעות הערב, תחל ספירת הקולות אלא אם כן נקבע אחרת על ידי יו"ר ועדת הבחירות.
  • ספירת הקולות תתבצע על ידי יו"ר ועדת הבחירות או מי שימונו מטעמו.
  • כל מועמד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים רשאי להתייצב בעצמו או לשלוח משקיף אחד מטעמו שיהא נוכח בעת ספירת הקולות. ועדת הבחירות רשאית לאשר משקיפים נוספים.
  • במניין הקולות יובאו רק קולות כשרים כמפורט להלן. מעטפות וטפסים שאינם עומדים בתנאי סעיפים 7.6 ו 7.7 לעיל – ייפסלו.
  • במידה שיו"ר ועדת הבחירות החליט על פסילתו של קול, יודיע על כך למשקיפים תוך שהוא מנמק את סיבת הפסילה.
  • על אף האמור בסעיפים 8.1-8.6 לעיל, ככל וההצבעה תיערך באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, אזי יבוטלו הוראות הסעיפים כאמור ובמקומן יבואו ההוראות להלן:
   • בסיום יום ההצבעה, לאחר שוידא כי כל הצביעים אשר הגיעו טרם מועד סגירת הקלפיות סיימו את הצבעתם, ורה יו"ר ועדת הבחירות על סגירת מערכת ההצבעה ומניעת האפשרות לקיים הצבעות נוספות.
   • עם וידוא סגירת מערכת ההצבעה, מפעיל מערכת ההצבעה יסכום את כל הקולות הכשרים שנתקבלו במהלך יום ההצבעה ויפיק דו"ח הצבעה סופי.
   • ועדת הבחירות תעיין בדו"ח ההצבעה ותאשרו ככל ולא נמצאו אי סדרים המצדיקים, לפי דעת יו"ר ועדת הבחירות, את אי אישורו.
  • בתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יזכה המועמד שצבר את רוב הקולות הכשרים.
  • בתפקיד חבר מועצה יזכו המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר באזור הבחירה, וזאת בהתאם למספר המושבים המוקצים לאזור הבחירה כאמור בסעיף 4.5 לעיל.
  • פרסום תוצאות הבחירות יבוצע ביום שלמחרת ספירת הקולות ויימסר בכתב ליו"ר ועדת הביקורת.
  • ערעור על תוצאות הבחירות ניתן להגיש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות לא יאוחר מיום 24.05.2019 בשעה 12:00, לכל ערעור יציין המערער את שמו, כתובתו, ת.ז (יצרף צילום), שנת הלימוד, הפקולטה והמסלול בו הוא לומד וכן את נימוקי הערעור.
  • הערעור יכלול את נימוקי המערער ויוגש בדוא"ל ליו"ר ועדת הבחירות.
  • תינתן זכות תגובה למועמדים הנוגעים בדבר, ולאחר מכן יחליט יו"ר ועדת הבחירות בערעור, וזאת תוך 48 שעות.
  • יו"ר ועדת הבחירות יידע את הצדדים הנוגעים בדבר, ויפרסם את תוצאות הבחירות הרשמיות והסופיות תוך 24 שעות ממועד קבלת החלטתו.
  • במקרה של פסילת בחירות או חלקן, יתקיימו בחירות חוזרות לאגודה, ליו"ר האגודה או באזור הבחירה בו נפסלו הבחירות בתוך 14 יום, ממועד החלטת ועדת הבחירות על בחירות חוזרות – ספר הבוחרים יהיה אותו ספר הבוחרים, אשר שימש ספר בוחרים בבחירות שנפסלו.
  • להלן הגדרת "טופס פסול":

– טופס שבו יסומנו יותר ממספר השמות המותרים (כמצוין בטופס)

– טופס שבו לא ניתן לקבוע בוודאות בעבור מי רצה הבוחר לבחור

– טופס שלא מסומן בו שום סימון ליד שם המועמד לתפקיד היו"ר-יחשב כהימנעות לעניין בחירת יו"ר אגודת הסטודנטים – ולא יפסל.

– טופס שלא מסומן בו שום סימון ליד שם המועמד לתפקיד חבר מועצה-יחשב כהימנעות לעניין בחירת חבר מועצה– ולא יפסל.

יובהר כי פסילת חלק אחד של הטופס לא תביא בהכרח לפסילת חלקו האחר.

 • "טופס כשר" הינו טופס שאינו פסול וכלל שיוחלט אחרת על ידי ועדת הבחירות.
 • רק יו"ר ועדת הבחירות רשאי להחליט על פסילת טופס בחירה.
 • במקרה של הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית – לא תאפשר המערכת לאשר הצבעה אשר אינה כשרה כהגדרתה לעיל.

 

 1. שוויון בין המועמדים לתפקיד יו"ר האגודה
  • במקרה של שוויון בין 2 המועמדים לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר, יערכו בחירות נוספות בתוך 14 ימים, בהן יתמודדו המועמדים שקיבלו את מספר הקולות השווה הגבוה ביותר.
  • ועדת הבחירות תקבע את הנוהל והאופן בו יתקיימו הבחירות הנוספות.

 

 1. שוויון בין המועמדים לתפקיד חבר מועצה
  • במקרה של שוויון בין 2 ומעלה מועמדים לתפקיד חבר מועצה, במקום האחרון מבין מספר המושבים המוקצים לאותו אזור בחירה, יערכו בחירות נוספות בתוך 14 ימים, בהן יתמודדו המועמדים שקיבלו את מספר הקולות השווה כאמור לעיל.
  • ועדת הבחירות תקבע את הנוהל והאופן בו יתקיימו הבחירות הנוספות.

 

 1. מועמד יחיד לתפקיד יו"ר האגודה

היה ורק מועמד אחד הגיש את מועמדותו – יכריז עליו יו"ר ועדת הבחירות כיו"ר אגודת הסטודנטים במועד פרסום תוצאות הבחירות.

 1. מספר מועמדים לחברי מועצה כמפר המושבים לאזור הבחירה

היו באזור בחירה מסוים, מועמדים במספר שווה או נמוך ממספר המושבים באזור הבחירה – יכריז עליהם יו"ר ועדת הבחירות כחברי מועצה במועד פרסום תוצאות הבחירות.

 

 1. התקשרות עם ועדת הבחירות
  • משרדי אגודת הסטודנטים יעדכנו במהירות המרבית את כל חברי ועדת הבחירות בכל בקשה, ערעור או עניין אחר, אשר על פי תקנון בחירות זה אמור להגיע לידיעת הועדה.
  • יו"ר ועדת הבחירות הוא נציג היועץ המשפטי לאגודה, עו"ד עדי סדינסקי לוי:

דוא"ל: adi@muni.co.il

 • כל פנייה אל יו"ר ועדת הבחירות תתבצע אך ורק בכתב, באמצעות מזכירות אגודת הסטודנטים – בשעות פעילות המזכירות.
 1. פרסום
  • ועדת הבחירות תדאג לפרסום נאות של החלטותיה, במזכירות האגודה בזמני פעילות האגודה, וכן באתר הרשת (האינטרנט) של האגודה, כל זאת באמצעות מזכירות האגודה.
  • מזכירות האגודה תתייק בתיק מיוחד את כל פרסומי ועדת הבחירות, כולל ספר הבוחרים ותקנון הבחירות, באופן שיהיו זמינים לכל החפץ לעיין במסמכים אלה.
  • המזכירות תמסור העתק תקנון זה לכל אחד מהמועמדים עם הגשת מועמדותם.

בכבוד רב,

עדי סדינסקי לוי, עו"ד

יושב ראש ועדת הבחירות